• box1
  • ทะเลสวยงาม
  • ม.แม่ฟ้าหลวง
  • แก่งหินเพิง
  • เที่ยวภาคใต้ เที่ยวทะเล
  • วัดพระธาตุดอยสุเทพ
  • 3
  • อินทนนท์
  • ภูแลนคา ชัยภูมิ
line@
id line
รถตู้เช่า
บัส
ใบทะเบียนพาณิชย์
รีวิว
สายการบิน Air Asia
nokair
การบินไทย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
รถขึ้นดอยสุเทพ
รถขึ้นดอยอินทนนท์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
contact nattawan tour
กำลังโหลด...
จุดเริ่มต้น :
ปลายทาง :
.............................................
ระยะทาง (กม.)
54.87.61.215
วันนี้
1,825
เมื่อวานนี้
4,619
เดือนนี้
141,335
เดือนที่ผ่านมา
167,112
ปีนี้
753,243
สถิติทั้งหมด
1,634,388
เริ่มนับ 1 ม.ค. 2555
image border tall
ณัฐตะวัน ทัวร์ ขอขอบพระคุณผู้อุปการะคุณทุกๆ ท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด | เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น. โทรศัพท์ 053-982800-2 แฟกซ์ 053-982802
รวมแนวข้อสอบครู
 
สอบท้องถิ่น ภาค ก ปี60
ลำดับ แบบฟอร์ม
PDF

DOC
1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1
2 คำอธิบายพระราชบัญญัติป้าย พ.ศ. 2510
3 เจ้าหน้าที่บริหารงานคอมพิวเตอร์
4 เตรียมสอบ ภาค ก.เล่มที่ 1
5 เตรียมสอบ ภาค ก.เล่มที่ 2
6 เตรียมสอบ ภาค ก.เล่มที่ 3
7 เตรียมสอบท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผน ระดับ 3)
8 แต่งตัังนายกรัฐมนตรี
9 เทคนิคการทำข้อสอบอุปมาอุปไมย
10 แนวข้อสอบ ข้าราชการรัฐสภา
11 แนวข้อสอบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
12 แนวข้อสอบ ข้าราชการรัฐสภา
13 แนวข้อสอบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
14 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
15 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
16 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 อัตนัย 4 ข้อ
17 แนวข้อสอบ ด้านการเงินหรือการคลังของท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่-เจ้าพนักงาน-นักวิชาการ) ใหม่
18 แนวข้อสอบ ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 3 อัตนัย 4 ข้อ
19 แนวข้อสอบ ตำแหน่งบุคลากร นักทรัพยากรบุคคล
20 แนวข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 แก้ไข ถึง 2549 46 ข้อ
21 แนวข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 แก้ไข ถึง 2549 สมบูรณ์ 2
22 แนวข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 แก้ไข ถึง 2549 สมบูรณ์
23 แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
24 แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
25 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
26 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
27 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
28 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อกฎหมาย
29 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
30 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 103 ข้อ
31 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
32 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
33 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 สมบูรณ์
34 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ใหม่
35 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ 2535 ชุดที่ 2
36 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
37 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ชุดที่ 1
38 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
39 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษา
40 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษา
41 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1 50 ข้อ
42 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1
43 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2
44 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ชุดที่ 3
45 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
46 แนวข้อสอบ เรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
47 แนวข้อสอบ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
48 แนวข้อสอบ-กพ-ชุด-อุปมา-อุปไมย
49 แนวข้อสอบ-กพ-ภาค-ก-ชุดตีแผ่อนุกรม
50 แนวข้อสอบการรู้จักความหมายของคำและกลุ่มคำ 30 ข้อ
51 แนวข้อสอบการวิเคราห์และสรุปเหตุผล 30 ข้อ
52 แนวข้อสอบการอ่านคำ 106 ข้อแนวข้อสอบการอ่านคำ 106 ข้อ
53 แนวข้อสอบเก่าทุกตำแหน่งต้องสอบ
54 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดสู้ไม่ถอย
55 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
56 แนวข้อสอบความลับ
57 แนวข้อสอบจริง 75 ข้อ
58 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
59 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกัน 2
60 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล-นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ-นักวิชาการสาธารณสุข-นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
61 แนวข้อสอบชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า ก้าวที่ 2 เกี่ยวกับเทศบาล
62 แนวข้อสอบตำแหน่งบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยออก
63 แนวข้อสอบตำแหน่งบุคลากร ชุดที่ 2
64 แนวข้อสอบเตรียมสอบท้องถิ่น (ก้าวที่ 7 (เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น) จำนวน 85 ข้อ)
65 แนวข้อสอบเตรียมสอบท้องถิ่น ชุด แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าก้าวที่ 1
66 แนวข้อสอบเตรียมสอบท้องถิ่นชุดสู้ไม่ถอย ก้าวที่ 6 เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น
67 แนวข้อสอบเตรียมสอบท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆ
68 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.compressed(part1)
69 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต(part2)
70 แนวข้อสอบบุคคลกร
71 แนวข้อสอบบุคลากร นักทรัพยากรบุคคล
72 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
73 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
74 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
75 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
76 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
77 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
78 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ชุดที่ 2 จำนวน 61 ข้อ
79 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
80 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2
81 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
82 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 แก้ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ชุดช่วยจำ
83 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 แก้ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
84 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
85 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธิปฎิับัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
86 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ชุดช่วยจำ
87 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
88 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
89 แนวข้อสอบพัสดุ 61 ข้อ
90 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
91 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
92 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ถามตอบ 115 ข้อ
93 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2) พ.ศ. 2554
94 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ถามตอบ 115 ข้อ
95 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2) พ.ศ. 2554
96 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จำนวน 155 ข้อ
97 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เคยออก (pun)
98 แนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยออก(part1)
99 แนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยออก(part2)
100 แนวข้อสอบอนุกรม
101 แนวข้อสอบอัตนัยจำนวน 4 ข้อ ตำแหน่งนิติกร
102 แนวข้อสอบอัตนัยจำนวน 4 ข้อ
103 แนวทางสอบสัมภาษณ์
104 พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 แก้ไข ถึง 2549
105 พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 แก้ไข ถึง 2549
106 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
107 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 25550
108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของม.ราชภัฎสวนดุสิต(part1)
109 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของม.ราชภัฎสวนดุสิต(part2)
110 รวมแนวข้อสอบ
111 รวมแนวข้อสอบทีเคยออกชุดพิเศษ
112 ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับพิเศษ
113 รัฐธรรมนูญ 2557
114 รัฐธรรมนูญนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
115 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
116 รัฐมนตรี
117 วินัยข้าราชการ คำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด
118 ศัพท์ภาษาอังกฤษเตรียมสอบก.พ.และส่วนราชการอื่นๆ(part1)
119 ศัพท์ภาษาอังกฤษเตรียมสอบก.พ.และส่วนราชการอื่นๆ(part2)
120 สรุป พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
121 สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
122 สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
123 สรุปว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
124 อธิบายภาษีป้าย
125 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552(part1)
126 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552(part2)
127 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552(part3)
128 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542(part1)
129 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542(part2)
130 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552(part1)
131 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552(part2)
132 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552(part3)
133 แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ฝันให้ไกล ไปให้ถึง จำนวน 156 ข้อ
134 แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
135 แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง 2560
136 แนวข้อสอบท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ. และเมืองพัทยา จำนวน 211 ข้อ
137 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งอื่นๆ
138 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาลแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล (เล่มที่ 4)
139 แนวข้อสอบภาค ก. ของก.พ.และท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ
140 แนวข้อสอบภาค ก. เล่มที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
141 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
142 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
143 สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
 
แนวข้อสอบนักวิชาการและครู
ลำดับ แบบฟอร์ม
PDF

DOC
1 แนวข้อสอบ การปฏิบัติราชการ
2 เฉลย
3 ชุดที่1
4 ชุดที่2
5 ชุดที่3
6 ชุดที่4
7 ชุดที่5
8 ชุดที่6
9 ชุดที่7
10 ชุดที่8
11 ชุดที่9
12 ชุดที่10
13 ชุดที่11
14 ชุดที่12
15 ชุดที่13
16 ชุดที่14
17 ชุดที่15
18 ชุดที่16
19 ชุดที่17
20 ชุดที่18
21 ชุดที่19
22 ชุดที่20
23 ชุดที่21
24 ชุดที่22
25 ชุดที่23
26 ชุดที่24
27 ชุดที่25
28 ชุดที่26
29 ชุดที่27
30 ชุดที่28
31 ชุดที่29
32 ชุดที่30
33 ชุดที่31
34 ชุดที่32
35 ชุดที่33
36 ชุดที่34
37 ชุดที่35
38 ชุดที่36
39 ชุดที่37
40 ชุดที่38
41 ชุดที่39
42 ชุดที่40
43 ชุดที่41
44 ชุดที่42
45 ชุดที่43
46 ชุดที่44
47 ชุดที่45
48 ชุดที่46
49 ชุดที่47
50 ชุดที่48
51 ชุดที่49
52 ชุดที่50
53 ชุดที่51
54 ชุดที่52
55 ชุดที่53
56 ชุดที่54
57 ชุดที่55
58 ชุดที่56
59 ชุดที่57
60 ชุดที่58
61 ชุดที่59
62 ชุดที่60
63 ชุดที่61
64 ชุดที่62
65 ชุดที่63
66 ชุดที่64
67 ชุดที่65
68 ชุดที่66
69 ชุดที่67
70 ชุดที่68
71 ชุดที่69
72 ชุดที่70
73 ชุดที่71
74 ชุดที่72
75 ชุดที่73
76 ชุดที่74
77 ชุดที่75
78 ชุดที่76
79 ชุดที่77
80 ชุดที่78
81 ชุดที่79
82 ชุดที่80
83 ชุดที่81
84 ชุดที่82
85 ชุดที่83
86 ชุดที่84
87 ชุดที่85
88 ชุดที่86
89 ชุดที่87
90 ชุดที่88
91 ชุดที่89
92 ชุดที่90
93 ชุดที่91
94 ชุดที่92
95 ชุดที่93
96 ชุดที่94
97 ชุดที่95
98 ชุดที่96
99 ชุดที่97
100 ชุดที่98
101 ชุดที่99
102 ชุดที่100
103 เฉลย
 
แนวข้อสอบชุดที่ 1
ลำดับ แบบฟอร์ม
PDF

DOC
1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1
2 คำอธิบายพระราชบัญญัติป้าย พ.ศ. 2510
3 เตรียมสอบท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผน ระดับ 3)
4 แนวข้อสอบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
5 แนวข้อสอบ ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 3 อัตนัย 4 ข้อ
6 แนวข้อสอบ ตำแหน่งบุคลากร นักทรัพยากรบุคคล
7 แนวข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 แก้ไข ถึง 2549 46 ข้อ
8 แนวข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 แก้ไข ถึง 2549 สมบูรณ์ 2
9 แนวข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 แก้ไข ถึง 2549 สมบูรณ์
10 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย)
11 แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
12 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
13 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
14 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
15 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อกฎหมาย
16 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 103 ข้อ
17 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
18 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ใหม่
19 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ 2535 ชุดที่ 2
20 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
21 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ชุดที่ 1
22 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
23 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1 50 ข้อ
24 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1
25 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2
26 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ชุดที่ 3
27 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
28 แนวข้อสอบ เรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
29 แนวข้อสอบ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
30 แนวข้อสอบ-กพ-ชุด-อุปมา-อุปไมย
31 แนวข้อสอบ-กพ-ภาค-ก-ชุดตีแผ่อนุกรม
32 แนวข้อสอบการรู้จักความหมายของคำและกลุ่มคำ 30 ข้อ
33 แนวข้อสอบการวิเคราห์และสรุปเหตุผล 30 ข้อ
34 แนวข้อสอบการอ่านคำ 106 ข้อ
35 แนวข้อสอบความลับ
36 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
37 แนวข้อสอบจริง 75 ข้อ
38 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกัน 2
39 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต(part1)
40 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต(part2)
41 แนวข้อสอบบุคคลกร
42 แนวข้อสอบบุคลากร นักทรัพยากรบุคคล
43 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
44 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
45 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
46 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
47 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถามตอบ ชุดที่ 2
48 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
49 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
50 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 แก้ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
51 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธิปฎิับัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
52 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
53 แนวข้อสอบพัสดุ 61 ข้อ
54 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
55 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
56 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ถามตอบ 115 ข้อ
57 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เคยออก (pun)
58 แนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยออก(part1)
59 แนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยออก(part2)
60 แนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยออก
61 แนวข้อสอบอนุกรม
62 แนวข้อสอบอัตนัยจำนวน 4 ข้อ ตำแหน่งนิติกร
63 แนงข้อสอบอัตนัยจำนวน 4 ข้อ
64 แนวทางสอบสัมภาษณ์
65 รวมแนวข้อสอบ
66 รวมแนวข้อสอบทีเคยออกชุดพิเศษ
67 ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับพิเศษ
68 วินัยข้าราชการ คำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด
69 สรุป พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
70 สรุปว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
71 อธิบายภาษีป้าย
 
สอบท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไป
ลำดับ แบบฟอร์ม
PDF

DOC
1 pattaya_meetQA
2 ขั้นตอนการสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
3 เขาพระวิหาร
4 ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1
5 งานสารบรรณ
6 เตรียมสอบ ภาค ก.เล่มที่ 1
7 เตรียมสอบ ภาค ก.เล่มที่ 2
8 เตรียมสอบ ภาค ก.เล่มที่ 3
9 เตรียมสอบท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผน ระดับ 3)
10 แนวข้อสอบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
11 แนวข้อสอบ ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 3 อัตนัย 4 ข้อ
12 แนวข้อสอบ ตำแหน่งบุคลากร นักทรัพยากรบุคคล
13 แนวข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 แก้ไข ถึง 2549 46 ข้อ
14 แนวข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 แก้ไข ถึง 2549 สมบูรณ์
15 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 (พร้อมเฉลย)
16 แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
17 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
18 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
19 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.
20 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ2
21 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อก
22 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 103 ข้อ
23 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
24 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
25 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ 2535 ชุดที่ 2
26 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
27 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ชุด
28 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
29 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 252
30 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 253
31 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 254
32 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 255
33 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 256
34 แนวข้อสอบ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
35 แนวข้อสอบ-กพ-ชุด-อุปมา-อุปไมย
36 แนวข้อสอบ-กพ-ภาค-ก-ชุดตีแผ่อนุกรม
37 แนวข้อสอบจริง 75 ข้อ
38 แนวข้อสอบ---พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539 (เดี๋ยวระเบียบฯต่างๆตามมาครับ)
39 รวมแนวข้อสอบ
40 รวมแนวข้อสอบทีเคยออกชุดพิเศษ
41 ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับพิเศษ
42 เลื่อนการสอบของท้องถิ่นประมาณ มีนาคม 2557
43 สรุป พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
44 สรุปว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 
ข้อสอบบัญชี
ลำดับ แบบฟอร์ม
PDF

DOC
1 AC+101+เฉลยหลักการบัญชี+1
2 AC+102+เฉลยหลักการบัญชี+2
3 สรุปแนวข้อสอบการเงิน
 
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
ลำดับ แบบฟอร์ม
PDF

DOC
1 ตัวอย่างข้อสอบนักพัฒนาชุมชน(part1)
2 ตัวอย่างข้อสอบนักพัฒนาชุมชน(part2)
3 นโยบายยิ่งลักษณ์2
4 แนวข้อสอบนักพัฒนาเก่า
5 แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
6 พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
7 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน